Personvern

Navn og kontakt til den ansvarlige i henhold til artikkel 4 avsnitt 7 GDPR

Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung d.ö.R.
Andreas Smolla-Schneider (Personvernombud)
Wilhelmstraße 43
10117 Berlin

Telefon: 030 787 707 – 0
Telefaks: 030 787 707 – 50
Email: info@willy-brandt.de


Sikkerhet og vern av dine personopplysninger

Vi anser det som vår primære oppgave å ivareta fortroligheten av dine personopplysninger, som du har stilt til disposisjon, og å beskytte disse mot uvedkommendes tilgang. Derfor arbeider vi med ekstrem nøyaktighet og de mest moderne sikkerhetsstandardene for å garantere maksimal beskyttelse av dine personopplysninger.

Begrepsbestemmelser
Lovgiveren krever at personopplysninger bearbeides på lovlig måte, rettferdig og på en måte som den berørte personen kan sette seg inn i og forstå (“lovlig, rettferdig, gjennomsiktig”). For å garantere dette, informerer vi deg om de enkelte lovbestemte begrepsbestemmelsene som også brukes i denne personvernerklæringen.

Personopplysninger
“Personopplysninger” er alle opplysninger som referer til en identifiserbar naturlig person (i det etterfølgende “berørt person”); en identifiserbar naturlig person er noen som kan identifiseres, direkte eller indirekte, særlig ved henvisning til en identifikasjon som et navn, til et identifikasjonsnummer, til stedsopplysninger, til en online-identifikasjon eller til én eller flere spesifikke kriterier, som gir uttrykk for personens fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet.

Behandling
“Behandling” er enhver saksgang, med eller uten hjelp av automatiserte prosesser, eller enhver serie av prosesser i forbindelse med personopplysninger som innsamling, registrering, organisasjon, ordning, lagring, tilpasning eller forandring, utlesing, forespørsel, bruk, offentliggjøring ved videreformidling, spredning eller en annen form for å stille personopplysninger til rådighet, sammenligning eller sammenkobling, innskrenking eller ødeleggelse.

Behandlingsrestriksjon
“Behandlingsrestriksjon” er merking av lagrede personopplysninger med formål om å begrense fremtidig spredning.

Profilering
«Profilering» er enhver form for automatisert behandling av personopplysninger med formål om å bruke disse personopplysningene for å analysere eller forhåndsvarsle denne naturlige personens bestemte personlige aspekter, som refererer til en naturlig person, spesielt med hensyn til arbeidsytelse, økonomisk situasjon, helse, personlige preferanser, interesser, pålitelighet, atferd, oppholdssted eller flytting.

Pseudonymisering
“Pseudonymisering” er bearbeidingen av personopplysninger på en slik måte at personopplysningene ikke lenger kan tilordnes en spesifikk person uten å trekke inn tilleggsopplysninger, med mindre disse tilleggsopplysningene oppbevares særskilt og er underlagt tekniske og organisatoriske tiltak, som garanterer at personopplysningene ikke kan tilordnes en identifisert eller identifiserbar naturlig person.

Filsystem
“Filsystem” er enhver strukturert samling av personopplysninger som er tilgjengelige i henhold til bestemte kriterier, uavhengig av om denne samlingen er sentral, desentral eller om den føres i henhold til funksjonelle eller geografiske aspekter.

Ansvarlig
“Ansvarlig” er en naturlig eller juridisk person, myndighet, innretning eller en annen instans, som avgjør alene eller sammen med andre om formålene og midlene for behandlingen av personopplysninger; er formålene og midlene til denne behandlingen fastsatt av EU-lovgivningen eller medlemsstatenes lovgivning, så kan den ansvarlige henholdsvis de bestemte kriteriene, i henhold til benevnelsen, planlegges enten i henhold til EU-lovgivningen eller i henhold til medlemsstatenes lovgivning.

Oppdragsbehandler
“Oppdragsbehandler” er en naturlig eller juridisk person, myndighet, innretning eller instans, som behandler personopplysninger på oppdrag fra en ansvarlig.

Mottaker
“Mottaker” er en naturlig eller juridisk person, myndighet, innretning eller instans, som får kjennskap til personopplysninger uavhengig av om det dreier seg om en tredjemann eller ikke. Myndigheter, som mottar personopplysninger i forbindelse med et bestemt granskningsoppdrag i henhold til EU-lovgivningen eller medlemsstatenes lovgivning, gjelder ikke som mottakere; behandlingen av disse opplysningene gjennom de nevnte myndighetene gjøres i overensstemmelse med de gjeldende personvernforskriftene i henhold til formålene for denne behandlingen.

Tredjemann
“Tredjemann” er en naturlig eller juridisk person, myndighet, innretning eller annen instans, unntatt den berørte personen, den ansvarlige, oppdragsbehandleren og personene, som med den ansvarliges eller oppdragsbehandlerens direkte ansvar har tillatelse til å behandle personopplysningene.

Samtykke
Et “samtykke” fra den berørte personen er enhver, for det bestemte tilfellet, frivillig viljeserklæring, som er avgitt utvetydig etter å ha fått informasjon, i form av en erklæring eller en annen entydig bekreftende handling, som den berørte personen gir uttrykk for at vedkommende er innforstått med spredningen av de respektive personopplysningene.

Rettmessigheten av behandlingen
behandlingen. Etter artikkel 6 første ledd bokstavene a–f GDPR kan lovhjemmel for behandlingen spesielt være:

(a) Den berørte personen har gitt sitt samtykke for behandlingen av personopplysningene, som berører vedkommende, for ett eller flere bestemte formål;

(b) behandlingen er nødvendig for oppfyllelsen av en kontrakt, hvis kontraktspart er den berørte personen, eller for gjennomføringen av tiltakene i en forhåndsavtale, som skjer på forespørsel av den berørte personen;

(c) behandlingen er nødvendig for oppfyllelsen av en rettslig forpliktelse som den ansvarlige er underlagt;

(d) behandlingen er nødvendig for å beskytte livsviktige interesser til den berørte personen eller en annen naturlig person;

(e) behandlingen er nødvendig for ivaretakelsen av en oppgave som er av offentlig interesse eller som skjer i utøvelse av offentlig myndighet, som den ansvarlige har fått;

(f) behandlingen er nødvendig for ivaretakelsen av den ansvarliges eller tredjemanns berettigede interesser såfremt ikke den berørte personens interesser eller fundamentale rettigheter eller fundamentale friheter, som krever at personopplysningene beskyttes, har prioritet, spesielt når den berørte personen er et barn.


Informasjon om innsamling av personopplysninger

(1) Nedenfor informerer vi om innsamlingen av personopplysninger ved bruk av vår hjemmeside. Personopplysninger er f.eks. navn, adresse, e-post, brukeratferd.

(2) Ved å ta kontakt med oss per e-post eller via et kontaktskjema, lagres opplysningene som du har meddelt oss (din e-post-adresse, ev. ditt navn og ditt telefonnummer), for å svare på spørsmålene dine. Opplysningene som registreres i forbindelse med det sletter vi etter at lagringen ikke lenger er nødvendig eller behandlingen innskrenkes hvis det eksisterer lovbestemte oppbevaringsplikter.

Innsamling av personopplysninger ved besøk på vår hjemmeside
Ved den rent informerende bruken av vår hjemmeside, dvs. hvis du ikke registrerer deg eller formidler opplysninger på annen måte til oss, registrerer vi kun personopplysningene som din nettleser formidler til vår server. Hvis du vil se vår hjemmeside innsamler vi kun følgende opplysninger, som er teknisk nødvendige for oss for å vise deg vår hjemmeside, og for å garantere stabiliteten og sikkerheten (lovhjemmel er art. 6 første ledd første setning pkt. f GDPR):

 • IP-adresse
 • Dato og klokkeslett for forespørselen
 • Tidssoneforskjell i forhold til Greenwich Mean Time (GMT)
 • Forespørselens innhold (konkret side)
 • Tilgangsstatus/HTTP-statuskode
 • tilsvarende overførte datamengde
 • Hjemmeside der forespørselen kommer fra
 • Nettleser
 • Operativsystem og dets overflate
 • Nettleserens språk og versjon.

Bruk av informasjonskapsler (cookies)
(1) I tillegg til de ovenfor nevnte opplysningene lagres informasjonskapsler på din datamaskin når du bruker vår hjemmeside. Informasjonskapsler er små tekstfiler, som lagres på din harddisk tilordnet nettleseren du bruker, og disse tekstfilene sender bestemte opplysninger til stedet som setter informasjonskapselen. Informasjonskapsler kan ikke utføre noen programmer eller overføre virus til din datamaskin. De brukes til å gjøre internettilbudet i sin helhet mer brukervennlig og effektivt.

(2) Denne hjemmesiden bruker følgende typer informasjonskapsler hvis omfang og funksjonsmåte forklares nedenfor:

 • Midlertidige informasjonskapsler (se a.)
 • Varige informasjonskapsler (se b.).

Midlertidige informasjonskapsler slettes automatisk når du lukker nettleseren. Blant disse finnes spesielt session-informasjonskapslene. Disse lagrer en såkalt session-ID som brukes til å tilordne forskjellige forespørsler fra din nettleser til en felles session. Dermed kan din datamaskin gjenkjennes når du kommer tilbake til hjemmesiden vår. Session-informasjonskapslene slettes når du logger deg av eller lukker nettleseren.

Varige informasjonskapsler slettes automatisert etter en gitt varighet som kan være forskjellig avhengig av informasjonskapselen. Du kan slette informasjonskapslene til enhver tid i sikkerhetsinnstillingene i din nettleser.

Du kan konfigurere nettleser-innstillingene dine i henhold til dine ønsker og f.eks. nekte å akseptere informasjonskapsler fra tredjemenn eller alle informasjonskapsler. Såkalte “informasjonskapsler fra tredjemenn” er informasjonskapsler som ble satt av en tredjemann, følgelig ikke av den egentlige hjemmesiden der du befinner deg akkurat nå. Vi henviser deg til at du muligens ikke kan bruke alle funksjoner på denne hjemmesiden hvis du deaktiverer informasjonskapsler.

Her kan du endre Cookie instillinger.

Flere funksjoner og tilbud på vår hjemmeside
(1) Ved siden av den rent informerende bruken av vår hjemmeside tilbyr vi forskjellige ytelser som du kan bruke hvis du er interessert. Da må du som regel oppgi ytterligere personopplysninger, som vi bruker for oppfyllelsen av den respektive ytelsen, og som gjelder for de ovenfor nevnte prinsippene om databehandling.

(2) Til dels benytter vi oss av eksterne tjenesteytere for behandling av dine opplysninger. Disse tjenesteyterne ble omhyggelig valgt ut og oppnevnt av oss, er bundet av våre instrukser og kontrolleres regelmessig.

(3) Hvis våre tjenesteytere eller partnere har sitt firmasete i et land utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), informerer vi deg om konsekvensene av dette forholdet i beskrivelsen av tilbudet.


Barn

Vårt tilbud er prinsipielt rettet mot voksne. Personer under 18 år bør ikke formidle personopplysninger til oss uten foreldrenes eller foresattes samtykke.


Rettigheter til den berørte personen

(1) Tilbakekallelse av samtykket
Hvis behandlingen av personopplysningene beror på et avgitt samtykke, har du til enhver tid rett til å tilbakekalle samtykket. Ved å tilbakekalle samtykket berøres ikke rettmessigheten av behandlingen, som er gjort på grunn av samtykket, inntil tilbakekallelsen.

For å utøve tilbakekallelsesretten kan du til enhver tid ta kontakt med oss.

(2) Rett til bekreftelse
Du har krav på å forlange en bekreftelse av den ansvarlige om vi behandler personopplysninger som berører deg. Bekreftelsen kan du til enhver tid kreve under de ovenfor nevnte kontaktopplysningene.

(3) Opplysningsrett
Hvis personopplysninger bearbeides kan du til enhver tid kreve informasjon om disse personopplysningene og om følgende opplysninger:

 • behandlingsformålene;
 • kategoriene for personopplysninger som behandles;
 • mottakere eller kategorier av mottakere, som har fått eller skal få tilgang til personopplysningene, spesielt ved mottakere i tredjeland eller ved internasjonale organisasjoner;
 • om mulig, den planlagte varigheten for lagringen av personopplysningene, eller, hvis dette ikke er mulig, kriteriene for fastsettelsen av denne varigheten;
 • om det finnes en rett til retting eller sletting av personopplysninger, som berører deg, eller til innskrenkning av behandlingen via den ansvarlige eller en klagerett mot denne behandlingen;
 • om det finnes klageadgang hos en kontrollmyndighet;
 • hvis personopplysningene ikke samles inn hos den berørte personer, alle tilgjengelige opplysninger om opplysningenes opphav;
 • om det finnes en automatisert beslutningsprosess inkludert profilering i henhold til artikkel 22 leddene 1 og 4 GDPR og – i det minste i disse tilfellene – signifikante opplysninger om den involverte logikken samt rekkevidden og den tilsiktede konsekvensen av en slik spredning for den berørte personen.

Formidles personopplysninger til et tredjeland eller til en internasjonal organisasjon, så har du rett til å bli informert via egnede garantier i henhold til artikkel 46 GDPR i forbindelse med formidlingen. Vi stiller en kopi av personopplysningene, som er gjenstand for behandlingen, til disposisjon. For alle videre kopier som du søker om som person, kan vi kreve et rimelig vederlag på basis av administrasjonskostnadene. Søker du elektronisk, så må du stille opplysningene til disposisjon i et vanlig elektronisk format hvis ikke annet er oppgitt.
Krav på å motta en kopi i henhold til tredje ledd, må ikke innskrenke rettigheter og friheter til andre personer.

(4) Rett til retting
Du har krav på å forlange av oss en omgående retting av personopplysninger som er feil. Etter en samlet vurdering av behandlingens formål har du rett til å kreve at ufullstendige personopplysninger fullstendiggjøres – også ved hjelp av en supplerende forklaring.

(5) Rett til sletting (“Retten til å bli glemt”)
Du har rett til å forlange av den ansvarlige at personopplysninger, som berører deg, slettes omgående, og vi er forpliktet til å slette personopplysningene omgående, hvis én av følgende årsaker er gyldig:

 • Personopplysningene er ikke lenger nødvendige til formålene de ble innsamlet for, eller ble behandlet på annen måte.
 • Den berørte personen tilbakekaller sitt samtykke som behandlingen i henhold til artikkel 6 første ledd bokstav a eller artikkel 9 annet ledd bokstav a GDPR støttet seg til, og det mangler en annen lovhjemmel for behandlingen.
 • Den berørte personen påklager i henhold til artikkel 21 første ledd GDPR behandlingen, og det foreligger ingen primære berettigede grunner for behandlingen, eller den berørte personen påklager behandlingen i henhold til artikkel 21 annet ledd GDPR.
 • Personopplysningene ble behandlet urettmessig.
 • Slettingen av personopplysningene er nødvendig for oppfyllelsen av en rettslig forpliktelse i henhold til EU-lovgivningen eller medlemsstatenes lovgivning som den ansvarlige er underlagt.
 • Personopplysningene ble samlet inn med hensyn til tilbudte tjenester fra informasjonsselskapet i henhold til artikkel 8 første ledd GDPR.

Har den ansvarlige offentliggjort personopplysningene og er vedkommende, i henhold til første ledd, forpliktet til å slette disse, så treffer vedkommende, etter en samlet vurdering av den tilgjengelige teknologien og implementeringskostnadene, passende tiltak, også av teknisk karakter, for å informere databehandlingens ansvarlige, som behandler personopplysningene, om at en berørt person har krevd av dem å slette alle lenker angående disse personopplysningene eller kopier eller replikasjoner av disse personopplysningene.

Rett til sletting (“Retten til å bli glemt”) gjelder ikke hvis behandlingen er nødvendig

 • for utøvelse av rett til fri meningsytring og informasjon;
 • for oppfyllelsen av en rettslig forpliktelse som krever behandlingen i henhold til EU-lovgivningen eller medlemsstatenes lovgivning, som den ansvarlige er underlagt, eller for oppfyllelsen av en oppgave som er av offentlig interesse eller som skjer i utøvelse av offentlig myndighet som den ansvarlige har fått;
 • grunnet offentlig interesse i området offentlig helse i henhold til artikkel 9 annet 2 ledd bokstavene h og i, samt artikkel 9 tredje ledd GDPR;
 • for arkiveringsformål, vitenskapelige eller historiske forskningsformål, som er av offentlig interesse, eller for statistikkformål i henhold til artikkel 89 første ledd GDPR, i den utstrekning retten, som er nevnt i første ledd, sannsynligvis umuliggjør realiseringen av denne behandlingens formål eller innskrenker denne alvorlig, eller
 • for å gjøre utøvelse eller forsvar av rettskrav gjeldende.

(6) Din rett til innskrenket behandling
Du har rett til å kreve av oss innskrenket behandling av dine personopplysninger hvis én av følgende forutsetninger er gitt:

 • riktigheten av personopplysningene til den berørte personen bestrides, og riktignok for en varighet, som gjør det mulig for den ansvarlige å kontrollere riktigheten av personopplysningene,
 • behandlingen er urettmessig, og den berørte personen nekter slettingen av personopplysningene og isteden krever en innskrenkning av personopplysningenes bruk;
 • den ansvarlige trenger ikke lenger personopplysningene for behandlingsformål, den berørte personen derimot for å gjøre rettskrav gjeldende, samt for utøvelsen eller forsvaret av rettskrav, eller
 • den berørte personen har påklaget behandlingen i henhold til artikkel 21 første ledd GDPR, så lenge det ikke er fastsatt om den ansvarliges berettigede grunner har prioritet overfor den berørte personens berettigede grunner.

Ble behandlingen innskrenket i henhold til de ovennevnte forutsetningene, så blir disse personopplysningene – bortsett fra deres lagring – kun behandlet med samtykke fra den berørte personen eller for å gjøre utøvelse eller forsvar av rettskrav gjeldende, eller for å ivareta rettigheter til en annen naturlig eller juridisk person eller på grunn av en viktig offentlig interesse til Den europeiske union eller en medlemsstat.

For å gjøre innskrenkingen av behandlingen gjeldende, kan den berørte
til enhver tid ta kontakt med oss under en av de ovenfor nevnte kontaktopplysningene.

(7) Din rett til dataoverførbarhet
Du har krav på å motta personopplysningene, som berører deg og som du har stilt til disposisjon for oss, i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format, og du har krav på å formidle disse opplysningene til en annen ansvarlig uhindret av den ansvarlige, som har fått personopplysninger til disposisjon, hvis:

 • behandlingen beror på et samtykke i henhold til artikkel 6 første ledd bokstav a eller artikkel 9 annet ledd bokstav a eller på en kontrakt i henhold til artikkel 6 første ledd bokstav b GDPR, og
 • behandlingen gjøres ved hjelp av automatiserte prosesser.

Ved utøvelsen av rett til dataoverførbarhet i henhold til første ledd har du krav på å utvirke at personopplysningene blir formidlet direkte fra én ansvarlig til en annen ansvarlig, i den utstrekning det er teknisk gjennomførbar. Utøvelsen av rett til dataoverførbarhet berører ikke retten til sletting (“Retten til å bli glemt”). Denne retter gjelder ikke for en behandling, som er nødvendig for ivaretakelsen av en oppgave som er av offentlig interesse eller som skjer i utøvelse av offentlig myndighet, som den ansvarlige har fått.

(8) Klagerett
Av grunner, som beror på din spesielle situasjon, har du rett til å påklage til enhver tid behandlingen av personopplysninger, som berører deg, som gjøres på grunn av artikkel 6 første ledd bokstav e eller f GDPR; dette gjelder også en profilering som er basert på disse bestemmelsene. Den ansvarlige behandler ikke lenger personopplysningene, med mindre vedkommende kan dokumentere tvingende beskyttelsesverdige grunner for behandlingen, som har prioritet foran interessene, rettighetene og frihetene til den berørte personen, eller behandlingen skjer for å gjøre utøvelsen eller forsvaret av rettskrav gjeldende.

Behandles personopplysninger for å foreta direktereklame, så har du til enhver tid rett til å påklage behandlingen av personopplysninger, som berører deg, med formål om slik reklame; dette gjelder også profileringen, i den utstrekning det står i forbindelse med en slik direktereklame. Klager du på behandlingen grunnet formål om direktereklame, så behandles personopplysningene ikke lenger for slike formål.

I forbindelse med bruken av informasjonsselskapets tjenester kan du utøve din klagerett, til tross for direktiv 2002/58/EF, ved hjelp av automatiserte prosesser der det brukes tekniske spesifikasjoner.

Av grunner, som beror på din spesielle situasjon, har du rett til å påklage behandlingen av personopplysninger, som berører deg, som gjøres på grunn av vitenskapelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål i henhold til artikkel 89 første ledd, med mindre behandlingen er nødvendig for oppfyllelsen av en oppgave av offentlig interesse.

Du kan til enhver tid benytte deg av din klagerett ved å henvende deg til den respektive ansvarlige.

(9) Automatiserte avgjørelser i et enkelt tilfelle inkludert profilering
Du har rett til ikke å bli underkastet en avgjørelse som beror på en automatisert behandling – inkludert profilering –, som for deg medfører rettslige virkninger eller innskrenker deg betraktelig på tilsvarende måte. Dette gjelder ikke hvis avgjørelsen:

 • er nødvendig for inngåelsen eller oppfyllelsen av en kontrakt mellom den berørte personen og den ansvarlige,
 • grunnet rettsforskrifter til Den europeiske union eller medlemsstater, som den ansvarlige er underlagt, er tillatt og disse rettsforskriftene inneholder rimelige tiltak for ivaretakelse av rettighetene og frihetene samt de berettigede interessene til den berørte personen, eller
 • som skjer med den berørte personens uttrykkelige samtykke.

Den ansvarlige treffer rimelige tiltak for å ivareta rettighetene og frihetene samt de berettigede interessene til den berørte personen, deriblant i det minste retten til tillatelsen til at en person kan gripe inn fra den ansvarliges side for å redegjøre for eget synspunkt og til å klage på avgjørelsen.

Den berørte personen kan til enhver tid benytte seg av denne retten ved å henvende seg til den respektive ansvarlige.

(10) Klageadgang overfor en kontrollmyndighet
Du har i tillegg, til tross for et annet ekstraordinært administrativt eller rettslig middel, klageadgang hos en kontrollmyndighet, spesielt i medlemsstaten til ditt oppholdssted, din arbeidsplass eller stedet der den påståtte overtredelsen har funnet sted, dersom den berørte personen er av den oppfatning at behandlingen av personopplysningene, som gjelder vedkommende, er i strid med denne forordningen.

(11) Rett til effektivt rettsmiddel
Du har til tross for et tilgjengelig administrativt eller utenomrettslig middel, inkludert klageadgang overfor en tilsynsmyndighet, i henhold til  artikel 77 GDPR, rett til et effektivt rettsmiddel dersom du er av den oppfatningen at dine rettigheter i henhold til denne forordningen er krenket som følge av behandling av dine personopplysninger.


Bruk av Matomo (tidligere Piwik)

(1) Denne hjemmesiden bruker webanalysetjenesten Matomo for å analysere bruken av vår hjemmeside og for å kunne forbedre den regelmessig. Med statistikker som utarbeides kan vi forbedre vårt tilbud og designe det mer interessant for deg. Lovhjemmel for bruken av Matomo er art. 6 første ledd 1. side bokstav f GDPR.

(2) Til denne evalueringen lagres informasjonskapsler på din datamaskin. Opplysningene, som er innsamlet på denne måten, lagres av den ansvarlige utelukkende på vedkommendes egen server i [Tyskland]. Evalueringen kan du innstille ved å slette tilgjengelige informasjonskapsler og ved å hindre lagring av informasjonskapsler. Hvis du hindrer lagring av informasjonskapsler gjør vi oppmerksom på at du eventuelt ikke kan bruke denne hjemmesiden fullstendig. Å hindre lagring av informasjonskapsler er mulig med innstillingen av din nettleser. Hindring av bruken av Matomo er mulig ved at du fjerner haken og dermed aktiverer Opt-Out-Plug-in: [Matomo iFrame].

(3) Denne hjemmesiden bruker Matomo med utvidelsen “AnonymizeIP”. Ved hjelp av denne etterbehandles IP-adresser, en direkte personrelasjon kan dermed utelukkes. IP-adressen som oversendes fra din nettleser ved hjelp av Matomo, blir ikke kombinert med andre opplysninger som vi har samlet inn.

(4) Programmet Matomo er et Open-Source-prosjekt. Opplysninger fra tredje tilbyderen angående personvern får du på matomo.org/privacy-policy/.

 


Facebook-plugins

På våre sider er det integrert plugins fra det sosiale nettverket Facebook, tilbyder Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Facebook-plugins gjenkjenner du på Facebook-logoen eller “Like-button” (“Liker”) på vår side. En oversikt over Facebook-plugins finner du her: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Når du besøker våre sider opprettes en direkte forbindelse mellom din nettleser og Facebook-serveren via Plugin. Facebook får dermed informasjonen at du har besøkt vår side med den IP-adressen. Når du klikker på Facebook “Like-Button” mens du er logget på din Facebook-konto, kan du lenke sammen innholdene på vår side på Facebook-profilen din. Med dette kan Facebook tilordne besøket av våre sider til din brukerkonto. Vi gjør oppmerksom på at vi som tilbyder av sidene ikke får kjennskap til innholdet av de formidlede opplysningene samt deres bruk gjennom Facebook. Ytterligere opplysninger om dette finner du i personvernerklæringen til Facebook under http://de- de.facebook.com/policy.php.

Hvis du ikke ønsker at Facebook kan tilordne besøket av våre sider til din Facebook-konto, ber vi deg logge deg ut av din Facebook-brukerkonto.


Stand: 2. august 2018

Tilbake til toppen